Casus Palliatieve Zorg  thumbnail

Casus Palliatieve Zorg

Published Apr 17, 24
7 min read

Deze uitkomstmaten zijn gewaardeerd op basis van belang bij de besluitvorming en hierdoor onderverdeeld in cruciale, belangrijke en niet-belangrijke uitkomstmaten. Aan de hand van deze zoektermen is gezocht in diverse elektronische databases naar wetenschappelijke literatuur. De zoekstrategieën per onderzoeksvraag vindt u in Bijlage 5 (Palliatieve zorg - Icare). Op basis van vooraf opgestelde in- en exclusiecriteria werd de gevonden literatuur geselecteerd, eerst op basis van de titel en samenvatting en vervolgens op basis van het gehele artikel

Redenen voor exclusie zijn opgenomen in de exclusietabellen in Bijlage 5 - palliatieve zorg Aalst. Naast de selectie op relevantie werd tevens geselecteerd op bewijskracht (Palliatieve zorg - Icare). Hiervoor werd gebruik gemaakt van de volgende hiërarchische indeling van studiedesigns gebaseerd op bewijskracht: systematische reviews. gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's). niet gerandomiseerde gecontroleerde studies (CCT's). Kwaliteit van individuele studies Individuele studies werden beoordeeld door middel van de Cochrane Risk of Bias tool (gerandomiseerde studies) en de AMSTAR Risk of Bias tool (systematische reviews)

Tabel 2. Palliatieve zorg - Icare. Formulering conclusies op basis van kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat Kwaliteit van bewijs Interpretatie Formulering conclusie Hoog Er is veel vertrouwen dat het werkelijk effect dicht in de buurt ligt van de schatting van het effect. Zie tabel 3 Redelijk Er is redelijk vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijk effect ligt waarschijnlijk dicht bij de schatting van het effect, maar er is een mogelijkheid dat het hier substantieel van afwijktZie tabel 3 Zeer laag Er is weinig vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke effect wijkt waarschijnlijk substantieel af van de schatting van het effect (Palliatieve zorg - Icare). Zie tabel 3 Formulering algehele kwaliteit van bewijs: hoog/redelijk/laag/zeer laag. Tabel 3. Standaard GRADE conclusies *Noten: Grote en redelijke effecten zijn sowieso belangrijk! Kleine effecten kunnen belangrijk of onbelangrijk zijn

Palliatieve Zorg Definitie

Geen effect: 0 tot 0,2 MID. Indien MID onbekend, omrekenen naar SMD. Palliatieve zorg - Icare. Continue uitkomstmaten op verschillende schalen gemeten: SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (redelijk); SMD=0,8 groot. Dichotome uitkomstmaten (absolute effect: NNT = RRR * baseline risico): context gebonden (odds ratio’s converteren naar RR!). Formuleren van overwegingen Naast het bewijs uit de literatuur (conclusies) zijn er andere overwegingen die meespelen bij het formuleren van de aanbeveling

Hierin worden de conclusies (op basis van de literatuur) geplaatst in de context van de dagelijkse praktijk en vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties - Palliatieve zorg - Icare. De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van de conclusie(s) in combinatie met deze overwegingen (Figuur 1). Figuur 1

Patiëntenperspectief Beschreven wordt in hoeverre het bewijs aansluit bij de waarde en behoefte van de patiënt. Wat vindt de patiënt het belangrijkste? Of waar loopt de patiënt tegenaan? Is er voldoende bewijskracht voor de voor patiënten relevante uitkomsten? Wat zijn de consequenties voor patiënten (bijv. opnameduur, kosten die zij zelf maken).

Bijvoorbeeld als het gaat om de kennis en ervaring met de interventie, de te verwachten risico’s die de professional loopt en de te verwachten tijdsbesparing/tijdsinvestering. palliatieve zorg Aalst. Aanvaardbaarheid en haalbaarheid Beschreven wordt in hoeverre de inventie aanvaardbaar is. Palliatieve zorg - Icare. DenkDenk hierbij aan ethische en juridische overwegingen, maar ook in hoeverre het haalbaar is

Symptoomgerichte Palliatieve Zorg

Balans van gewenste en ongewenste effecten Beschreven wordt in hoeverre de voordelen opwegen tegen de nadelen. Ook de perspectieven van de patiënt en de professional worden belicht, als die verschillend zijn. Rationale voor de aanbeveling Optioneel eindigt de overweging met een heel korte samenvatting waarom de aanbeveling voor of tegen de interventie adviseert.

De GRADE-methodiek kent twee soorten aanbevelingen: sterke aanbevelingen of conditionele (zwakke) aanbevelingen. Palliatieve zorg - Icare. De sterkte van de aanbevelingen reflecteert de mate van vertrouwen waarin - voor de groep patiënten waarvoor de aanbevelingen zijn bedoeld - de gewenste effecten opwegen tegen de ongewenste effecten. Zie voor de formulering van sterke en zwakke aanbevelingen Tabel 4

Formulering van aanbevelingen Gradering van aanbeveling Betekenis Voorkeursformulering Sterke aanbeveling voor De voordelen zijn groter dan de nadelen voor bijna alle patiënten. Palliatieve zorg - Icare. Alle of nagenoeg alle geïnformeerde patiënten zullen waarschijnlijk deze optie kiezen. Gebiedende wijs (Geef de patiënt …, Adviseer …) Zwakke aanbeveling voor De voordelen zijn groter dan de nadelen voor een meerderheid van de patiënten, maar niet voor iedereen

Overweeg [interventie], bespreek de voor- en nadelen. Neutraal … … Zwakke aanbeveling tegen De nadelen zijn groter dan de voordelen voor een meerderheid van de patiënten, maar niet voor iedereen (Palliatieve zorg - Icare). De meerderheid van geïnformeerde patiënten zal waarschijnlijk deze optie niet kiezen. Wees terughoudend met [interventie], bespreek de voor- en nadelen

Stadia Palliatieve Zorg

Alle of nagenoeg alle geïnformeerde patiënten zullen waarschijnlijk deze optie niet kiezen. Gebiedende wijs (Geef niet …, ontraden) Referenties Bouça-Machado R, Titova N, Chaudhuri KR, Bloem BR, Ferreira JJ. Palliatieve zorg - Icare. Palliative Care for Patients and Families With Parkinson's Disease (palliatieve zorg Sint-Niklaas). Int Rev Neurobiol. 2017;132:475-509. Dorsey ER, Sherer T, Okun MS, Bloem BR

J Parkinsons Dis. 2018;8(s1):S3-S8. doi: 10.3233/JPD-181474. PMID: 30584159; PMCID: PMC6311367. IKNL/Palliactief. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 2017. Kluger BM. Palliative care for Parkinson's disease and related disorders: stepping into the future. Ann Palliat Med. 2020 Feb;9 (Suppl 1):S3-S5. NVN & VRA, 2020. Richtlijn ziekte van Parkinson. Bezocht op 19 oktober 2022 via voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Onze ouders worden ouder; ook onze ouders met dementie. Palliatieve zorg - Icare. We vragen ons dan ook af: “Hoe gaat het met hen en hoe zal het met hen gaan als zij (steeds) meer hulp nodig hebben”.Wat als er zorgen en vermoedens ontstaan bij geheugenverlies of dementie? Het begint met onzekerheden; in veel families begint dan het gesprek

Lees meer in Het Familie Gesprek. Deze folder is in april 2019 vervangen door de Praatposter “Nu en straks. Wandel er eens over” - Palliatieve zorg - Icare. De praatposter helpt u om op een speelse manier met een naaste de eerste vragen te bespreken. Zie ook voor meer info over mantelzorgondersteuning De huisarts is meestal de volgende stap om de vermoedens en onzekerheden te bespreken

Wat Is De Palliatieve Fase?

Het verloop van de ziekte kent een aantal fasen. Op een moment gaat iemand zich zorgen maken. De persoon met vermoedelijk dementie kan zelf het vermoeden krijgen dat hij misschien dementie heeft of krijgt. Meestal zijn het de naasten (echtgenoot, familie, vrienden of collega’s op het werk) die een ander gedrag zien maar ook professionele hulpverleners die bijv.

Het gaat dan bijvoorbeeld om vergeetachtigheid, vergissingen met tijd en plaats en veranderingen in gedrag en karakter. Er zijn veel signalen die aanleiding kunnen geven tot het vermoeden van (beginnende) dementie. De signalenkaart Herken jij de signalen van dementie helpt je daarbij - Palliatieve zorg - Icare. Lees ook meer in het Filmpje – 10 signalen van dementie U heeft de indruk dat uw geheugen of het geheugen van uw partner, oude of familielid minder goed werkt dan vroegerBijvoorbeeld namen, gezichten en telefoonnummers. Ook kan het zijn dat u niet meer weet hoe iets werkt, zoals de afstandsbediening van uw tv. Misschien kunt u niet meer op woorden kunt komen. U kunt dan terecht bij Geheugenpoli’s in de provincie Groningen Leven met dementie is vaak zwaar, ondanks dat er ook mooie momenten zijn.

Kijk op Y-tube op https://youtu.be/fCMr1ukWRLg Bron en info https://www.cz.nl/extra/dementie/online-seminars/dag-en-nacht-met-dementie - Palliatieve zorg - Icare Verhalen zeggen meer dan cijfers. De deelnemende organisaties van het Netwerk Dementie NHN hechten grote waarde aan de inbreng van de cliënt. Het Netwerk is geïnteresseerd in het cliëntenperspectief, het gedrag en onuitgesproken behoeften van cliënten en hun mantelzorgers. Met een verhalende beschrijving van de ervaringen en wensen van cliënten in een Cliëntenreis, kan het Netwerk vaststellen welke onderdelen waarde hebben voor cliënten, wat aandachtspunten zijn en zo verbeterpunten formuleren voor de toekomst

Wat Is Palliatieve Zorg Bij OuderenWe noemen dit de onbewuste, onuitgesproken belevingswereld van de cliënt. Inzicht hierin is van groot belang omdat het de basis is van latente behoeften van cliënten en hun mantelzorgers en het vertrekpunt is bij het ontwikkelen van effectievere medische en niet-medische diensten, producten en processen.• Het persoonlijke verhaal van de cliënt en zijn/haar naasten stelt je in staat om je maximaal in te leven in de situatie van de cliënt en zijn omgeving.• Het beschrijven van het cliëntproces biedt inzichten om beter in te spelen op de latente behoeften en verwachtingen in zorg- en ondersteuningsprocessen• Het is een middel om als professionals het gesprek te voeren over adequate ondersteuning en zorgverlening.In dit levenspad staat alle informatie die je nodig hebt in de zorg rond dementie - Palliatieve zorg - Icare. Het levenspad is bedoeld voor iedereen die te maken heeft of krijgt met dementie. Palliatieve zorg - Icare. Het levenspad is niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor de zorgprofessionals en mantelzorgers. Palliatieve zorg - Icare. Per doelgroep zijn verschillende paden ontwikkeld omdat ieder van hen een ander pad bewandeld in de wereld van dementie

Latest Posts

Palliatieve Zorg In De Huisartsenpraktijk

Published May 04, 24
5 min read

Federatie Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
7 min read

Quotes Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
3 min read