Palliatieve Zorg Antwerpen  thumbnail

Palliatieve Zorg Antwerpen

Published Apr 19, 24
6 min read

Het is de belangrijkste klacht bij veel patiënten met een hart- of longziekte - palliatieve zorg gent eeklo. Dyspneu kan echter ook vele andere oorzaken hebben en de diagnose is niet altijd gemakkelijk te stellen. palliatieve zorg gent eeklo. In dit artikel wordt ingegaan op de analyse en differentiële diagnoses van dyspneu. Uiteraard wordt ook ingegaan op de verpleegkundige aspecten bij de benauwde patiënt

Vrouwen zijn anders dan mannen, dat is bekend. Het lijkt een cliché, maar in de dagelijkse praktijk worden hartklachten bij vrouwen door zorgverleners minder vaak herkend (palliatieve zorg gent eeklo). Mede hierdoor sterven meer vrouwen aan hart- en vaatziekten, zijn zij minder goed ingesteld op medicatie en hebben zij vaker hartfalen. Pas sinds een paar jaar wordt er meer rekening gehouden met het feit dat het ontstaan van hart- en vaatziekten bij mannen anders

De verpleegkundige in de ouderenzorg komt in het werk in contact met een zeer uiteenlopende doelgroep. Soms kunnen mensen zich door middel van mondelinge communicatie niet meer voldoende uitdrukken of begrijpen de mondelinge taal niet goed meer - palliatieve zorg gent eeklo. Dit artikel gaat over de inzet van hulpmiddelen om de communicatie met deze mensen te verbeteren

Een groot deel van de patiënten in het verpleeghuis en de wijk zal hier dan ook mee te maken hebben. Presbyacusis bemoeilijkt communicatie en kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van de oudere (palliatieve zorg gent eeklo). In de behandeling, verpleging en verzorging is het van belang de signalen te herkennen en hierop te anticiperenZe lopen daarbij vaker ernstiger letsel op, herstellen minder snel en hebben een hogere kans op overlijden als gevolg van een val (palliatieve zorg gent eeklo). Hoe eerder er aandacht is voor het verhoogde valrisico bij deze ouderen, hoe groter de kans op effectieve valpreventie. Symptomen van depressie en depressie kunnen gerelateerd zijn aan een lichamelijke aandoening of een somatische oorzaak hebben

Palliatieve Zorg Brugge

De interpretatie van het laboratoriumonderzoek met betrekking tot ijzergebreksanemie komt in dit artikel aan de orde. Mensen met dementie raken de grip op hun leven kwijt - palliatieve zorg gent eeklo. Dit wordt versterkt als iemand met dementie verhuist naar een verpleeghuis. Zo'n iemand raakt dan het vertrouwde thuis kwijt en moet wennen aan een nieuwe omgevingDeze omgeving is hygiënisch en ergonomisch, maar dat leidt voor mensen met dementie vaak tot onoverzichtelijke situaties en stress. Door gedurende langere tijd meer energie met de voeding op te nemen dan door het lichaam wordt verbrand, ontstaan overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht). Uiteindelijk kan dit leiden tot gezondheidsproblemen. Behalve meer bewegen en het volgen van een dieet is bariatrische chirurgie (ook metabole chirurgie genoemd) uiteindelijk vaak nog de enige succesvolle behandeloptie.

Probleemgedrag is gedrag van de patiënt dat door de patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaren wordt. Probleemverheldering, behandeldoelen, behandeling en evaluatie vormen de basis van de behandeling van probleemgedrag. palliatieve zorg gent eeklo. Naast behandeling van ziekten, inzetten van middelen en maatregelen en psychofarmacotherapie, vormt psychosociale behandeling en begeleiding de belangrijkste pijler van behandeling

Multidisciplinaire behandeling. Duizeligheid is een veelvoorkomend probleem dat het welbevinden van ouderen ernstig kan beïnvloeden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen draaiduizeligheid (vertigo), licht gevoel in het hoofd (presyncope) of bewegingsonzekerheid (disequilibrium). Deze vormen van duizeligheid kunnen, met name bij ouderen, tegelijkertijd of afwisselend aanwezig zijn (palliatieve zorg Bornem). Door duizeligheid bespreekbaar te maken en aandacht voor een goede anamnese kan het welbevinden vergroot worden

Palliatieve Zorg Copd

De behandeling is dan niet meer in het belang van de patiënt - palliatieve zorg gent eeklo. In dit artikel wordt aan de hand van een casus ingegaan op wat nu eigenlijk medisch zinloos handelen is en welke rol de verpleegkundige hierin kan spelen voor de patiënt of de familie. Er zijn verschillende toepassingsvormen voor het reinigen van een wond, waaronder het spoelen met NaCl 0,9%, het spoelen met kraanwater en het gebruikmaken van speciale wondreinigingsvloeistoffen

Hoe gaat de verpleegkundige hiermee om in de praktijk? Kortom, wat is de zin en de onzin van het wondspoelen? Het gebruik van opioïde pijnstillers brengt een risico van verslaving met zich mee - palliatieve zorg gent eeklo. De verpleegkundige staat vaak dichter bij de patiënt dan de arts of verpleegkundig specialist die de medicatie voorschrijft

Ook bij het herkennen en bespreekbaar maken heeft de verpleegkundige een belangrijke rol. Financieel misbruik is het ongeoorloofd gebruik van bezittingen van een ander. Vaak begint het klein, maar het kan ernstige vormen aannemen. palliatieve zorg gent eeklo. Bijvoorbeeld wanneer er veel geld verdwijnt. In deze casus wordt ongeoorloofd gebruikgemaakt van een bankrekening van een oudere man door een zus én worden kosten onrechtmatig gedeclareerd door een buurvrouw

Zowel in de GGZ als in de verslavingszorg kan de combinatie van risicofactoren, observatie en uitvragen van aanwezige symptomen een indicatie zijn om in overleg met de huisarts een vitamine B12-tekort te onderzoeken. palliatieve zorg Gent. palliatieve zorg gent eeklo. Een lage luchtweginfectie of een pneumonie staat op de tweede plek van meest voorkomende aandoeningen bij ouderen in het verpleeghuis

Palliatieve Zorg

In het artikel wordt ingegaan op de oorzaken, de diagnose en de behandeling van een pneumonie - palliatieve zorg gent eeklo. Glaucoom is een verzamelnaam voor oogaandoeningen die, met een hoge oogboldruk als belangrijkste risicofactor, een beschadiging van de oogzenuw als centrale kenmerk hebben. De oogzenuwbeschadiging heeft gezichtsvelddefecten tot gevolg en leidt onbehandeld uiteindelijk tot blindheid

Het is daarom belangrijk dat glaucoom zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt. De behandeling is erop gericht het proces te... Ouderen hebben na een acute ziekenhuisopname een hoog risico op functieverlies. Niet alle ouderen herstellen hiervan na ontslag naar huis, waardoor ze zelfstandigheid verliezen. Dit heeft mede te maken met de mate van bewegen tijdens en na de ziekenhuisopname.

Geneesmiddeltherapie is een groot goed. Toch zijn er aanzienlijke problemen: bijwerkingen van medicijnen veroorzaken 5-7% van alle ziekenhuisopnamen. Als het gaat over effectiviteit, blijkt maar 25-60% effectief. Dat mensen verschillend reageren op medicatie blijkt grotendeels vast te liggen in het DNA. palliatieve zorg gent eeklo. Door het uitvoeren van een farmacogenetische analyse is medicatie op maat nu echter voor iedereen mogelijk

Er zijn verschillende antistollingsmiddelen: trombocytenaggregatieremmers, vitamine K-antagonisten (VKA), direct werkende orale coagulantia (DOAC’s), niet-vitamine K orale anticoagulantia (NOAC’s), heparine, trombolytica en overige antitrombotica. palliatieve zorg Sint-Niklaas. In dit artikel richten we ons op de vitamine K-antagonisten en de niet-vitamine K orale anticoagulantia. De trombocytenaggregatieremmer is een minder krachtig medicament in. De voedingstoestand heeft een groot effect op de gezondheid van ouderen

Er is echter weinig aandacht voor de rol van de voedingstoestand en de gevolgen hiervan in de praktijk - palliatieve zorg gent eeklo. In dit artikel wordt ingegaan op wat een slechtere voedingstoestand is, waardoor deze wordt veroorzaakt en wat de gevolgen kunnen zijn. Daarnaast komt de rol van reuk- en smaakverandering aan bod als

Palliatief Terminale Zorg (Wlz) - Verzekerde Zorg

Dit onderzoek is uitgevoerd in verschillende zorgcentra en groepswoningen van SVRZ in Zeeland. Verschillende vormen van eenzaamheid zijn onderzocht, evenals de beïnvloedende factoren. De uitkomst van deze studie geeft inzicht in de behoefte aan interventies op het gebied van sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid. Apathie is een veelvoorkomend probleem bij diverse aandoeningen.Ondanks de impact van apathie op het leven van patiënten en naasten, blijkt het lastig om het te diagnosticeren en behandelen - palliatieve zorg gent eeklo. Wat is het kernprobleem van apathie, welke gebieden in het brein zijn hierbij betrokken en hoe zouden we apathie misschien beter kunnen meten en behandelen? Hemostase is het proces dat zorgt voor het stelpen van een bloeding als gevolg van een beschadiging van een bloedvatwand

Latest Posts

Palliatieve Zorg In De Huisartsenpraktijk

Published May 04, 24
5 min read

Federatie Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
7 min read

Quotes Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
3 min read